STRONA GŁÓWNA  
ZAMIAST WSTĘPU  WYKAZ ORGANIZACJI  DZIAŁALNOŚĆ ORGANIZACJI   WYKAZ STRACONYCH
WIĘZIENIA POZNAŃ   CW RAWICZ  CW WRONKI  ZDJĘCIA SYGNALNE  FOTOGRAFIE  O AUTORZE  KONTAKT

O AUTORZE

 

Urodziłem się w 1936 roku  w Toruniu. Tam w czasie okupacji niemieckiej po raz pierwszy zetknąłem się z ludźmi spod znaku GRYFA POMORSKIEGO i ARMII KRAJOWEJ  walczącymi o wolną i niepodległą Ojczyznę . Po ukończeniu 16 roku życia zostałem zaprzysiężony i pozostawałem czynnie w szeregach po-akowskiego „PYTONA – MŁODEJ POLSKI”. Więzienie w Sztumie ( po buncie w Jaworznie ) opuściłem dopiero w maju 1957r. Od  1957 roku mieszkałem  i żyłem  w Poznaniu - tam bowiem tylko otrzymałem pracę. W latach 1989-2000 - jako członek Komisji Badania Zbrodni Przeciwko Narodowi Polskiemu w Poznaniu, a także  Komisji Historycznej przy Związku Więźniów Politycznych Okresu Stalinowskiego w Poznaniu, zajmowałem się i zajmuję  dotychczas  dokumentowaniem działalności Organizacji Niepodległościowych, działających na terenie Wielkopolski w latach 1945 - 1956. Od roku 2010 ze względów zdrowotnych osiadłem na terenach poolenderskich wśród bagien i lasów w Jastrzębsku Starym.  

Informacje na temat pracy

Zamiarem moim jest dostarczenie za pośrednictwem Internetu  dodatkowej wiedzy wszystkim zainteresowanym historią lat 1945 - 1956, a głównie młodzieży. Wskazać źródła oraz zachowane dokumenty, by zainteresowani tematyką mogli sami - w oparciu  o te autentyczne dokumenty sądowo - więzienne okresu stalinowskiego, poznać wydarzenia oraz ludzi, którzy nie bacząc na konsekwencje, podejmowali decyzje o kontynuowaniu walki o Niepodległe Państwo Polskie i suwerenny byt narodu Polskiego często płacąc cenę najwyższą.

 Medal pamiątkowy (wg proj. Ewy Olszewskiej-Borys) wybity w 50  rocznicę powstania Głównej Komisji, przyznawany osobom wybitnie zasłużonym w realizowaniu jej celów statutowych – m.in. autorowi.

 

Zainteresowania

Moje zainteresowanie historią lat 1945 - 1956 wynika nie tylko z życiorysu. Powszechnie dostępna jest wiedza historyczna oparta na relacjach b. członków organizacji walczących o niepodległe Państwo Polskie natomiast brak było dostępu do dokumentów źródłowych. Był on zawsze utrudniony. Tylko wypadkowa faktograficzna uzyskana ze wszystkich źródeł, może pozwolić na poznanie mechanizmów działania stron oraz dokonanie  sprawiedliwego ich zaprezentowania po odrzuceniu osobistych odczuć i utrwalonych stereotypów. Na tej stronie zatem prezentuję  jedynie  dokumenty sądowo - więzienne bez komentarza.

 Na terenie Wielkopolski funkcjonowały dwa Centralne więzienia o określonej " sławie", w których osadzano skazanych więźniów politycznych z całej Polski.  Korzystając z dostępu do dokumentów źródłowych ( Księgi główne więźniów )  tematykę tę włączyłem do niniejszej strony aby w ten sposób  uhonorować wszystkich, którzy przez te więzienia przeszli i pamięć tych którzy w nich stracili życie. Wszystkim zaś ku pamięci.

 To dzięki życzliwej postawie b. Dyrektora Okręgowej Komisji Badania Zbrodni Przeciwko Narodowi Polskiemu w Poznaniu - pana prokuratora Tadeusza Anteckiego  i  wsparciu Prezesa Związku Więźniów Politycznych  Okresu Stalinowskiego - Oddział w Poznaniu pana Józefa Hasińskiego,  jako członek Plenum Rady OKBZPNP  oraz Komisji Historycznej Związku Więźniów Politycznych  OS - O/W, mogłem prowadzić kwerendę tak akt sądowych jak i innych materiałów archiwalnych.

 

Publikacje tematyczne autora :

    "Informator o dokumentach sądowo - więziennych z lat 1944 - 1956 "

 wyd. OKBZPNP - Poznań 1993r.

 "Ośrodki represji Rawicz - Wronki 1945 - 1956 "

 wyd. OKBZPNP i ZWPOS - oddział Wielkopolska - Poznań 1995r.  

[ Przekazane do druku  ( IPN - P-ń ):   Organizacje niepodległościowe działające na terenie Wielkopolski w latach 1945 -1956 - Przewodnik po dokumentach sądowo-więziennych” OBEP -IPN P-ń  2002r.(  dotychczas leżakuje w szufladach BEP IPN ) ]

  "Organizacje niepodległościowe działające na terenie Wielkopolski w latach 1945 -1956 - Przewodnik po dokumentach sądowo-więziennych” 

wyd. autorskie 2009. ( uzupełnione)

Opracowanie w formacie pliku PDF ( do pobrania ) oraz  pełna wersja na płycie CDR są dostępne na  serwerze edukacyjnym: http://www.publikacje.edu.pl/publikacje.php?nr=6355  od dnia 7 września 2009r - z okazji XX-lecia powstania O/Wlkp ZWPOS. Publikacja dedykowana Wielkopolanom - żołnierzom  i uczestnikom II Konspiracji 1945-1956.  Nr publikacji 6355    

Pełne opracowanie  (plik PDF,) można też pobrać ze strony  Konfederacji Polski Niepodległej  link pobraniowy : http://kpn-1979.pl/downloads.php?cat_id=2

 

 

Powrót do strony głównej